GDPR

Asmens duomenų tvarkymo politika

 

Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau - Politika) skirta informuoti Jus kaip renkame, naudojame Jūsų pateiktą ir mūsų surinktą asmeninių duomenų informaciją.

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, kurią pateikiate Jūs, arba kurią surenkame mes, kuri leidžia Jus identifikuoti. Tokios informacijos pavyzdžiai: vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, finansinė informacija, tarpusavio bendravimo informacija ir kt.

 

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis gauname ir naudojame.

 

Duomenų valdytojas - „Grožio Akademija“ (šioje politikoje dar vadinama „mes“, „mus“, „mūsų“) yra A.Ivanausko prekybinės firmos „FUKS“ prekinis ženklas. A.Ivanausko prekybinė firma „FUKS“ yra visų surinktų ir naudojamų asmens duomenų apie mūsų klientus „duomenų valdytoja“.

Duomenų valdytojo kontaktinė informacija - A.Ivanausko prekybinė firma „FUKS“, Įmonės kodas 121260529, PVM mokėtojo kodas LT212605219, buveinė - Savanoriu pr.1, Vilnius, Lietuva. Tel.: +370-5-2334570 , +370-610-26911. Elpaštas: info@medispa.lt.

 

Kokius duomenis renkame?

Mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

• Identifikacinius duomenis - vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas;

• Finansinius duomenis - sąskaitos, mokėjimo dokumentai, mokėjimo elgesys, finansinių operacijų istorija ir kt.;

• Duomenis apie Jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine – prisijungimai, užsakymai, prekių krepšelis ir kt.;

• Duomenis apie Jūsų sandorius ir kitas sutartis su mumis;

• Duomenis apie Jūsų interesus, poreikius, pageidavimus, kuriuos Jūs pateikiate mums bendraudami su mūsų darbuotojais arba bendraujant kitomis priemonėmis, atliekant apklausas, dalyvaujant akcijose ir renginiuose ir kt.;

• Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, jei Jūs esate susiję su mūsų klientais – juridiniais asmenimis, pavyzdžiui, jei esate įmonės vadovas, akcininkas, valdybos ar kito valdymo organo narys, įmonės atstovas, veikiantis pagal įgaliojimą.

 

Kokiais tikslais renkami ir naudojami jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys renkami ir naudojami šiais tikslais:

• Paslaugų atlikimui, gerinimui, individualizavimui, lojalumo programų vykdymui;

• Tapatybės nustatymui;

• Finansinių (mokėjimų priėmimo, grąžinimo ir kt.) operacijų atlikimui;

• Taisyklių, teisės aktų, teisėsaugos institucijų reikalavimų ir įstatymuose numatytų atvejų laikymuisi;

• Tiesioginiam susisiekimui ir bendravimui su Jumis: atsakymams į jūsų klausymus, konsultavimui, informacijos suteikimui ir kt.;

• Rinkodaros tikslais – rinkos tyrimams, analizei, statistikai, paslaugų, produktų, reklamos pritaikymui ir individualizavimui, pasiūlymų, naujienų, pakvietimų bei kitokios informacijos suteikimui Jums per įvairias ryšio priemones (paštu, el. paštu, telefonu).

Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami šiuo tikslu, prašome nedelsiant mus informuoti.

 

Iš kur gauname jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenis gauname iš jūsų, kai Jūs juos pateikiate naudodamiesi mūsų paslaugomis – registruojantis, atliekant užsakymus mūsų interneto svetainėje, bendraujant įvairiomis ryšio priemonėmis (telefonu, el. paštu ir kt.) bendraujant su mūsų darbuotojais, pildant anketas, apklausas, prašymus, pretenzijas ir kt.

 

Kam teikiame jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys teikiami laikantis teisės aktų reikalavimų ir gali būti perduoti:

• Finansinių operacijų paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems vykdant Jūsų prašomas paslaugas (pvz.: mokėjimų priėmimui ir pan.);

• Valstybinei mokesčių inspekcijai, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, teismams ir kitoms Lietuvos Respublikos Valstybinėms institucijoms pagal įstatymų numatytą tvarką;

• Įmonėms, teikiančioms pranešimų persiuntimo, tiesioginės rinkodaros, renginių organizavimo ir susijusias

paslaugas;

• Mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams, teisininkams;

 

Šioje Asmens Duomenų Politikoje nurodyti asmens duomenys gali būti tvarkomi pasitelkiant šiuos duomenų tvarkytojus: duomenų centrų, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones.

 

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis?

Asmens duomenis saugomi tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų terminų.

 

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises:

• teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;

• teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;

• teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;

• teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;

• teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;

• teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;

• teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos - www.ada.lt).

 

Mūsų įsipareigojimai

Rinkdami ir naudodami Jūsų asmens duomenis, mes įsipareigojame:

• Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik teisėtais tikslais.

• Netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais negu numatyta teisės aktuose.

• Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų

asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas.

• Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys.

• Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

• Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

 

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Asmens Duomenų Tvarkymo Politika įsigalioja gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius.